بازگشت
Ibrahim’s Dream ( 2014 )
Documentary
0 / 10 | 0 Votes | 0 Comments
Ebrahim Hatami Kia has gone to the martyr Chamran's life to make the film "Che" this time and the film "Dream of Ibrahim" is about Hatami Kia's dream.
Director : Mahmoud Karimi
Producer : Mehdi Karimi
Casts :With the presence of "Che" crew

Cinemas Showing this Film
Tehran Province, Tehran, District 11, Ave, No. 1, Hafez
021 6672 4444
Dowlat St., Shariati St., Tehran
22601205
Honarmandan Park, Iranshahr St., Tehran
021-88310457
Honarmandan Park, Iranshahr St., Tehran
021-88310457
Opposite of Abbasi Hotel, Amadgah St., Istahan
031-32232151
Num. 57, near Central Payambar, Shahid Satari Hgw, Tehran
44971930-40
Bagh Ferows, Valiasr S
22723535
Director's Statement

I dream that I have fallen asleep and come; I want to not come and they do not come; now I want to come and come; I want to say they sit or walk; and they say, sit and sit. I want them old and young so they die, they die if I want to and I will not They will be alive, night and day are on my wish, wherever and whatever and whoever … is the image of the Lord and His creatures.

خواب می‌بینم که خوابیده‌ام و کسانی می آیند؛ می‌خواهم نیایند و نمی آیند؛ حالا ‌می خواهم بیایند و می‌آیند؛می‌خواهم بگویند بنشینند یا بدوند و آن‌ها می‌گویند و می‌نشینند و ‌می‌دوند.آن‌ها را پیر و جوان می‌خواهم و این‌گونه می‌شوند،می‌میرند اگر بخواهم و نخواهم زنده می‌شوند،شب و روز به خواست من است،هر جا و هر چه و هر که … پنداری خداوند است و مخلوقاتش.

Cast and Crew
  • Director : Mahmoud Karimi
  • Producer : Mehdi Karimi
  • Year : 2014
  • Film Type : Documentary
Comments

Your Comment

Your email address will not be published.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>